Kominárstvo

  Špecializujeme sa na:
 • Kontrolu a čistenie komínov
 • Revízne správy
 • Vložkovanie komínov
 • Montáž a dodávka komínových systémov (keramických, kovových)
 • Poradenské služby ohľadom palivových spotrebičov, ich umiestnenia, výkonnosti, čistenia a prevádzky.
  Najčastejšie chyby komínových telies
 • nepravidelná kontrola a čistenie komínov osobou, ktorá nemá odbornú spôsobilosť
 • nevhodná konštrukcia komína, dymovodu, a z toho vznikajúce problémy odvodu spalín
 • nedodržanie bezpečnej vzdialenosti drevených konštrukcií (napr. drevený trám prechádzajúci komínom)
 • netesnosť komína, špáry v komíne, nezaistené komínové dvierka, nezaistené sopúchy (miesto pripojenia spotrebiča)
 • iskry z komína a vznietenie sadzí v komíne (vyhorenie komína)
 • používanie komína, na ktorom boli zistené závady (komín je možné uviesť do prevádzky vrátane pripojenia spotrebiča len so súhlasom osoby s odbornou spôsobilosťou (revízneho technika).


Ak ste vlastníkom rodinného domu, kominár musí byť jeho pravidelným návštevníkom. V prípade, že na starostlivosti o komín nebudete šetriť, kominár vám šťastie skutočne prinesie. V podobe bezpečného a pohodlného bývania. Nič nie je dôležitejšie ako ochrana svojho zdravia a zdravia členov rodiny. Komínové teleso je rizikovým miestom v dome. Nedôslednou kontrolou komínového telesa môže ľahko dôjsť k vyhoreniu domu či otravám spalinami. S príchodom vykurovacej sezóny zaznamenávajú hasiči pravidelne zvýšený počet výjazdov.

Pravidelná kontrola komínov nie je len zodpovedným krokom, čistiť komín ste povinný aj zo zákona. Za čistenie komína totiž zodpovedá vlastník objektu. Ak revíznu správu mať nebudete, môže vám hasičský a záchranný zbor v prípade vzniku požiaru v dôsledku nevhodného technického stavu komína, udeliť finančnú sankciu. Čistiť komín len raz do roka (najčastejšie na jeseň) však väčšinou nepostačuje. Optimálne je, ak si komín necháte skontrolovať aspoň dvakrát do roka. Pravidelné prehliadky zaručia dlhú životnosť komína a zabezpečia požiarnu bezpečnosť v dome.